Breaking News

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
  3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
  4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.